(Chinhphu.vn) – Chậm nhất vào ngày 10 hằng tháng, Bộ Tư pháp ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng trước.

Ảnh minh họa

Đó là nội dung Bộ Tư pháp đề xuất tại dự thảo Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Dự thảo quy định rõ về trách nhiệm cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí. Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để phục vụ việc xây dựng Thông cáo báo chí. 

Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa ban hành, nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật, dự báo tác động đối với cá nhân, tổ chức và xã hội và gửi kèm theo Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và gửi Bộ Tư pháp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng theo quy định chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Đối với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi thông tin cho Bộ Tư pháp ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về danh sách văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Căn cứ vào nội dung thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, xây dựng Thông cáo báo chí.

Đăng tải Thông cáo báo chí trên Cổng TTĐT Chính phủ

Về thời gian ban hành Thông cáo báo chí, dự thảo quy định chậm nhất vào ngày 10 hằng tháng, Bộ Tư pháp ban hành Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng trước.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bộ Tư pháp ban hành Thông cáo báo chí trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp.

Dự thào quy định: Bộ Tư pháp đăng tải Thông cáo báo chí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngay sau khi ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ đăng tải Thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ ngay sau khi nhận được Thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp gửi đến.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức