(Chinhphu.vn) - Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.

Ảnh minh họa

Đây là quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo Thông tư, Trung tâm giáo dục thường xuyên (Trung tâm) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo gồm: Chương trình xóa mù chữ; chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông…

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: Giám đốc, các phó giám đốc; các phòng chức năng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ; lớp học; tổ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo (nếu có); hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật; hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn (khi cần thiết).

Đối tượng tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là người đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình xóa mù chữ. Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đối với việc tuyển sinh vào các lớp không phải lớp đầu cấp, nếu người học có học bạ thể hiện kết quả học tập đạt yêu cầu và được lên lớp thì Trung tâm sắp xếp cho học lớp tiếp theo.

Hình thức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên tại Trung tâm bao gồm: Vừa học vừa làm; học từ xa; tự học, tự học có hướng dẫn và các hình thức học khác theo nhu cầu của người học.

Về kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng, Thông tư quy định: Học viên học hết chương trình xóa mù chữ, đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ.

Học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nếu đủ điều kiện theo quy định thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nếu đủ điều kiện theo quy định thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 22/5/2021.

Khánh Linh