(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/2/2020 quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư thực hiện đến hết năm 2020, từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Tuy nhiên, ngày 09/10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, trong đó cho phép việc thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW lùi thời hạn đến 01/7/2022.

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC như sau: “Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương