(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực thuế, hải quan.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,  Bộ Tài chính vừa ban hành 2 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 46 TTHC thuộc lĩnh vực thuế, hải quan.

Theo đó, sẽ bãi bỏ 01 TTHC, đơn giản 07 TTHC trong lĩnh vực thuế;  bãi bỏ 05 TTHC, đơn giản 33 TTHC trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, thủ tục thay tờ khai hải quan sẽ được bãi bỏ. Lý do để Bộ Tài chính bãi bỏ vì đây là một khâu trong thủ tục hủy tờ khai hải quan và nội dung thay tờ khai được quy định lồng vào thủ tục hủy tờ khai hải quan.

Bộ này cũng bãi bỏ thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu. Lý do bãi bỏ theo quy định mới tại Điều 60 Luật Hải quan 2014. Thực hiện quy định mới này, việc thanh khoản được thay bằng các biện pháp quản lý, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra sau thông quan.

Cùng với đó, bãi bỏ thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài. Việc bãi bỏ để đảm bảo với quy định tại Điều 59 và 60 Luật Hải quan 2014.

Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài cũng được bãi bỏ để phù hợp với quy định tại Điều 59 và 60 Luật Hải quan 2014…

Còn trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính quyết định bãi bỏ thủ tục “Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng” vì cơ quan Thuế đều đã kiểm soát được số hóa đơn không tiếp tục sử dụng..

Các chỉ tiêu địa chỉ của tổ chức, cá nhân đặt in/ sử dụng phần mềm tự in hóa đơn trong thủ tục “Báo cáo về việc nhận in hóa đơn đặt in hóa đơn, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn”; số hợp đồng và ngày hợp đồng trên biểu mẫu TB01/AC và TB02/AC tại thủ tục “Thông báo phát hành hóa đơn” cũng bị bãi bỏ.

Nguyên nhân là do trên cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, mỗi tổ chức, cá nhân đều có đầy đủ thông tin về tên, mã số thuế, địa chỉ... đồng thời thông tin về số hợp đồng đặt in, ngày hợp đồng đặt in cơ quan Thuế đã có thông tin tại Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (Biểu mẫu BC01/AC) của tổ chức nhận in hóa đơn. Do đó, các chỉ tiêu nói trên không còn cần thiết nữa.

Việc ban hành các quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC, nhằm thực hiện mục tiêu được Chính phủ yêu cầu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP là phấn đấu hết năm 2015 thời gian nộp thuế, hải quan bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 và năm 2016 là ASEAN-4.

Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, thuế và hải quan là những ngành đi tiên phong và đạt hiệu quả cao trong cải cách TTHC, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

Ngay trong năm 2014, cùng với nỗ lực của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã giúp đưa số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử trên toàn quốc từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm (không bao gồm thời gian nộp bảo hiểm).

Thanh Hằng