(Chinhphu.vn) - Các thành phần cốt lõi của Chính phủ điện tử đã được hình thành trong 5 năm qua và đặc biệt là trong 3 năm trở lại đây. Năm 2021 là năm khởi động, năm định hình chiến lược phát triển Chính phủ điện tử ở giai đoạn mới đó là Chính phủ số. Đây là nền tảng, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia dựa trên cả 3 trụ cột phát triển: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Đức Tuân