(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Minh Thân (TP. Hà Nội) nhập ngũ tháng 7/1974, phục viên vào tháng 10/1991, sau đó tham gia công tác ở UBND phường Nhật Tân, Hà Nội. Từ ngày 1/3/2012, ông Thân nghỉ hưu. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã tính thời gian công tác của ông Thân là 33 năm 6 tháng.

Tuy nhiên, ông Thân cho rằng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã không tính các chế độ lương, trợ cấp, phụ cấp trong thời gian ông tham gia quân đội. Ông Thân đề nghị cơ quan chức năng cho biết ông có được hưởng các chế độ đối với thời gian công tác trong quân đội không?

Về vấn đề trên, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Trường hợp của ông Thân căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội  về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Theo đó, quân nhân chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc chuyển ngành sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu thì khi nghỉ hưu việc tính lương hưu được cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu; hoặc khi nghỉ hưu mà mức lương hưu tính theo quy định trên thấp hơn mức lương hưu bình quân tại thời điểm chuyển ngành thì lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Căn cứ vào quy định trên, ông Thân là sĩ quan, có 17 năm 4 tháng công tác trong quân đội, đã phục viên về địa phương, sau đó tham gia công tác tại xã, phường, thị trấn thì khi nghỉ hưu việc tính lương hưu không thuộc đối tượng được hưởng chế độ nêu trên.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , quân nhân phục viên