(Chinhphu.vn) - Sáng 15/10, tại thành phố Quy Nhơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực: cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại.

Đại hội lần này có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện, bền vững”, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ về phát triển kinh tế, Bình Định tập trung phát triển 5 trụ cột chính, gồm: Công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, lấy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển cực tăng trưởng phía bắc tỉnh làm các khâu đột phá. Từ đó, tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2020-2025 đạt 7,0-7,5%/năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Bình Định đã triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Định trong nhiệm kỳ qua là khá toàn diện, thế và lực của tỉnh ngày càng được tăng cường. Đây là những tiền đề cần thiết, những thuận lợi rất cơ bản để tỉnh phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng và 3 khâu đột phá. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. Cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Tập trung phát triển giáo dục; sự nghiệp y tế; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp của địa phương. Chú trọng quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chú trọng củng cố quốc phòng - an ninh.

Phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh Bình Định cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thế Phong