(Chinhphu.vn) - Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Đắk Nông cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ảnh: Đắk Nông
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế. Tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đắk Nông cần sớm lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới; xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả.

Tỉnh huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh cần quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý, bên cạnh việc phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Tỉnh cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông cần  xác định việc thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ; chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho đến các cấp ủy ở cơ sở.

Ảnh: Báo Đắk Nông

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng và khai thác các nguồn lực tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt bình quân 8%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần. GDP đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Tỉnh đã thoát khỏi nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các nguồn lực tài nguyên của Đắk Nông từng bước được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, tỉnh đã tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật theo hướng sản xuất công nghệ tiên tiến, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác. Ngành công nghiệp của tỉnh phát triển khá, từng bước trở thành ngành kinh tế động vực cho phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh; bước đầu hình thành vùng công nghiệp luyện alumin, nhôm của quốc gia. Hoạt động thương mại dịch vụ của tỉnh được mở rộng, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển.

Trong 5 năm tới, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao và sử dụng mọi nguồn lực, trong đó, chú trọng huy động nguồn lực mạnh từ bên ngoài; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện phát triển toàn diện, bền vững. Tỉnh phấn đấu có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước.

Đắk Nông sẽ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông thôn và đô thị theo hướng phát huy về lợi thế tự nhiên để xây dựng Đắk Nông có kiến trúc riêng. Cùng với đó, tỉnh tập trung huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia đầu tư, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt tỉ trọng từ 35-40% GDP, phù hợp với nhu cầu vốn của địa phương. Tỉnh tăng cường nguồn vốn cho đầu tư công từ ngân sách địa phương và ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nội lực trên các mặt chủ yếu, nâng cao giá trị chế biến alumin và các loại khoáng sản theo hướng chế biến sâu, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, hạn chế và đi đến không xuất thô khoáng sản. Tỉnh quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất. Trong quá trình xây dựng, tỉnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông, chú trọng xây dựng hạ tầng thủy lợi, tập trung thu hút đầu tư hạ tầng đô thị, du lịch và dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp.

Tỉnh chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bình đẳng để doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng và luyện nhôm, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia. Thúc đẩy, hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa nhà máy luyện nhôm vào hoạt động; hoàn thành Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 để thu hút các dự án đầu tư dịch vụ phụ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp nhôm, sản xuất các sản phẩm sau nhôm.

Đắk Nông chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; phát triển nông nghiệp theo hướng xanh sạch, chất lượng, bền vững theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu. Ngành nông nghiệp tỉnh cần tăng cường cơ giới hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất cao, chất lượng tốt, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo TTXVN