(Chinhphu.vn) - Sáng 5/8, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Y Thanh Hà Niê K’đăm; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng.
Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 của Vinataba
Báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty và các đảng bộ/chi bộ cơ sở đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các mặt công tác. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liền (2015-2020). Năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, Đảng bộ Tổng  công ty được công nhận Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Với tinh thần “Đoàn kết-Kỷ cương-Trách nhiệm-Hiệu quả”, phát huy sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết và hăng say lao động của tập thể cán bộ, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phấn đấu hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% trở lên, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 90% trở lên, trong đó đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt tỷ lệ theo quy định; kết nạp 300 đảng viên mới/nhiệm kỳ (bình quân 60 đảng viên/năm).

Đảng bộ Tổng công ty cũng xác định tiếp tục đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức Đảng toàn Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến về chất của các loại hình tổ chức Đảng.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 mà Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh một số vấn đề để làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp.

Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của Đảng bộ Tổng công ty trong giai đoạn mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực tham gia, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đền ơn, đáp nghĩa. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương các đơn vị sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối doanh nghiệp Trung ương.

Linh Đan