(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận về việc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) được tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ACB được tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 5.403 tỷ đồng từ mức vốn điều lệ hơn 21.615 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ năm 2020 và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia đã được Đại hội đồng cổ đông ACB thông qua.

ACB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký./.