(Chinhphu.vn) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố thông tin về Công văn số 3074/UBCK-QLCB ngày 23/6/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng Quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT-NHCT2.1 phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7.

Cụ thể, HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau: Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; mã chứng khoán: CTG; loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; ngày đăng ký cuối cùng: 8/7/2021.

Lý do và mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 với tỷ lệ 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.

Đối tượng trả cổ tức là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Anh Minh