(Chinhphu.vn) – Để bảo đảm công bằng cũng như khách quan trong công tác coi thi, giám sát thi, Bộ GD&ĐT đã quy định số lượng giảng viên, cán bộ của các trường ĐH, CĐ phải chiếm ít nhất 50% tại các điểm thi thuộc cụm thi ĐH và cụm thi tốt nghiệp.
Cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ phải chiếm ít nhất 50% cán bộ coi thi
Đối với cụm thi ĐH, theo quy định của Quy chế thi, Hiệu trưởng trường ĐH chủ trì cụm thi ĐH thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi. Sở GD&ĐT địa phương và trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi thực hiện.

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại cụm thi và điều kiện thực tế, Hiệu trưởng trường ĐH sẽ quyết định số điểm thi và số lượng thành viên Hội đồng thi. Trong số các giáo viên coi thi, số cán bộ, giảng viên của trường ĐH chủ trì cụm thi phải chiếm ít nhất 50%; số cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức chiếm ít nhất 20% số cán bộ coi thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi. Cán bộ chấm thi là giáo viên THPT và giảng viên ĐH, CĐ.

Đối với cụm thi xét tốt nghiệp, theo quy định của Quy chế thi, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì cụm thi thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi, quyết định số điểm thi và số lượng thành viên Hội đồng thi; các trường ĐH, CĐ phối hợp cử cán bộ tham gia các khâu tổ chức thi.

Số lượng cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ làm công tác coi thi cũng phải chiếm ít nhất 50% số cán bộ coi thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi. Đồng thời, số lượng cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ làm công tác giám sát phòng thi chiếm ít nhất 50% số cán bộ giám sát phòng thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi.

Các trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi cần thống nhất với đơn vị chủ trì cụm thi về cách thức phối hợp và bố trí cán bộ tham gia tổ chức thi, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi và gửi danh sách lãnh đạo, cán bộ, giảng viên cho đơn vị chủ trì cụm thi trước ngày 01/6/2016. 

Bộ GD&ĐT khuyến khích các Sở GD&ĐT tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi ĐH trên địa bàn.

Trưởng điểm thi tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi. Trong đó lưu ý: Đối với cụm thi tốt nghiệp, phải bảo đảm mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi là người của trường ĐH, CĐ phối hợp; đối với cụm thi ĐH, phải bảo đảm mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi là người của đơn vị chủ trì cụm thi.

Cục Nhà trường của ngành Quân đội có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì và cụm thi ĐH trên địa bàn nơi thí sinh đóng quân hoặc tổ chức 01 cụm thi tốt nghiệp do Cục Nhà trường chủ trì.

Điểm thi của cụm thi ĐH được đặt tại trung tâm tỉnh lỵ của các tỉnh. Điểm thi của cụm thi tốt nghiệp có thể đặt tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh.
 
Nguyệt Hà