(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phải công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cổng thông tin điện tử của Sở để người học và xã hội tham gia giám sát.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học, thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.

Quy chế áp dụng với các Trung tâm ngoại ngữ, tin học do Nhà nước đầu tư thành lập; do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư và do cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư hoặc góp vốn.

Theo Quy chế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố phải công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên cổng thông tin điện tử của Sở để người học và xã hội tham gia giám sát.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học được tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học; tuyển sinh và quản lý người học; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

Bên cạnh đó, các trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ, người nước ngoài.

Đối với giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên; có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người nước ngoài đủ tiêu chuẩn dạy tin học khi có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Khánh Linh