(Chinhphu.vn) - Đây là tài liệu do Ban Thư ký ASEAN vừa phát hành nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cũng như việc hình thành AEC vào năm 2015.

“Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Tiến bộ và thành tựu”  là một tài liệu tham khảo toàn diện và nhanh chóng về AEC với việc giải thích ngắn gọn, đầy đủ nguồn gốc của AEC, những ý nghĩa của các khái niệm nói riêng và của cộng đồng nói chung, lộ trình, tiến độ và những lợi ích nó mang lại.

Việc công bố tài liệu này nhằm mang lại nhận thức và hiểu biết về AEC cũng như khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan khi nhận ra những lợi ích tiềm năng của cộng đồng.

Tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của AEC cũng như việc hình thành AEC vào năm 2015; báo cáo về tiến độ hội nhập kinh tế ASEAN thông qua việc thực hiện Kế hoạch AEC vào năm 2015. Các câu chuyện thành công từ khắp nơi trong khu vực cũng đã được thu thập để minh họa các cơ hội từ AEC có thể mang lại cho các doanh nghiệp.

Tài liệu cũng dành một chương về tương lai, sau khi AEC được hình thành và khu vực sẽ tiếp tục cuộc hành trình hướng tới AEC vào năm 2025.

Bên cạnh đó, một báo cáo hội nhập ASEAN (AIR) 2015 cũng được công bố, trong đó đưa ra phân tích toàn diện về sự tiến bộ và những thành tựu, bao gồm cả việc đánh giá tác động, thực hiện AEC kể từ khi nó được thông qua vào năm 2007.

AIR 2015 nêu rõ hội nhập kinh tế khu vực đang diễn ra năng động, đồng thời cho thấy việc thực hiện hiệu quả các cam kết khu vực đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia./.

Thanh Xuân