(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách địa phương năm 2015 theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Đối với các địa phương khó khăn về nguồn kinh phí, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện.

Thông  tư quy định rõ các nội dung chi ở trung ương cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chi xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cả nước năm 2014; xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm kê; cung cấp ảnh viễn thám, bình đồ ảnh viễn thám phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cho 241 xã chưa có bản đồ địa chính thuộc khu vực tập trung đất lúa của 6 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực có bãi bồi ven biển của 215 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện chi cho xây dựng phương án kỹ thuật, kế hoạch kiểm kê đất an ninh, đất quốc phòng; thực hiện rà soát, chỉnh lý bổ sung, thống nhất số liệu về hiện trạng sử dụng đất của các đơn vị quốc phòng, an ninh…

Thông tư cũng nêu rõ các nội dung chi ở địa phương. Đối với các công việc thực hiện ở cấp tỉnh, chi cho việc xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh (bao gồm cả cấp huyện, xã); phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai và xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất của cấp tỉnh…

Về mức chi, Liên Bộ quy định mức chi thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và các Thông tư 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/1/2015.

Khánh Linh