(Chinhphu.vn) – Ngày 13/10 tại phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến lần 2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Toàn cảnh phiên họp

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Thông báo số 155/TB-TTKQH ngày 20/9/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về Kết luận số 01 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 3, tháng 9/2021, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Mục đích là sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng.

Trên nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận, các quy định của Luật Thống kê, các luật chuyên ngành có liên quan, khả năng có thể tính toán các chỉ tiêu thống kê do các bộ, ngành đề xuất và thực tiễn triển khai của các quốc gia khác trên thế giới, Chính phủ đã nghiên cứu và đề nghị chỉ tập trung sửa đổi những nội dung lớn, đã rõ và thực hiện được ngay, bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin sát thực với tình hình phát triển của đất nước, phản ánh thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Để có số liệu, thông tin thống kê phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn nhằm làm rõ quy trình biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; không ảnh hưởng, tác động đến các nội dung trong các điều, khoản khác của Luật Thống kê hiện hành.

Cụ thể, thứ nhất, bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Thứ hai, bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát về việc đánh giá lại quy mô GDP báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra từ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết tại phiên họp thứ 3, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật này và thông báo kết luận của phiên họp đề nghị Chính phủ làm rõ 7 nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Thống kê, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan phối hợp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, báo cáo Chính phủ, trình UBTVQH tại phiên họp vào tháng 10/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần cầu thị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được Chính phủ tham mưu để trình dự án Luật. Tiếp thu ý kiến từ phiên họp trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan để chỉnh lại hồ sơ và đổi tên từ dự án chỉ sửa đổi Phụ lục sang dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, nhất là các nội dung nhằm bảo đảm chất lượng, độ tin cậy, chính xác của thông tin thống kê; việc xử lý khi có sự khác biệt, không thống nhất về số liệu của cùng một chỉ tiêu thống kê; điều chỉnh cách tính, đánh giá lại một số chỉ tiêu thống kê; nâng cao chất lượng công tác thống kê của các bộ, ngành đối với nhiệm vụ được phân công; vai trò của cơ quan thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của các bộ, ngành; tiếp cận, chia sẻ, phổ biến kết quả điều tra, thống kê sau khi đã được công bố; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê...

Nguyễn Hoàng