(Chinhphu.vn) - Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, công tác tuyên giáo cần góp phần tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo, tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Tuyên giáo phải ‘đi trước một bước’

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM có Đảng bộ với hơn 220.000 đảng viên, lại là nơi tập hợp đông đảo các giới đồng bào, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, người lao động, sinh viên... cả nước làm việc và học tập nên Thành phố là nơi trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Những thách thức và nguy cơ về công tác tư tưởng mà TPHCM phải đối mặt là rất gay gắt.
Trong khi đó, nhiệm vụ phía trước của Đảng bộ, chính quyền TPHCM là thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nhất là thực hiện hiệu quả Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, triển khai hiệu quả những nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội sẽ thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Tuy nhiên, để thực hiện cần có niềm tin, quyết tâm đổi mới và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ổn định về chính trị. Do đó, đòi hỏi công tác tuyên giáo trên địa bàn phải luôn đổi mới, luôn “đi trước một bước”.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong công tác tuyên giáo, cùng với đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái phải kiên định chủ nghĩa Marx–Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cũng cho hay năm 2017, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo còn một số hạn chế như định hướng nghiên cứu lý luận còn bất cập so với yêu cầu, tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận. Đặc biệt là dự báo tình hình tư tưởng chính trị chưa sâu, chưa kịp thời thông tin một số tình huống nhạy cảm, vụ việc phức tạp, gây lúng túng cho cơ sở. Đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội chưa đạt kết quả mong muốn.
Trong phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước, bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên giáo.
Cùng với đó, sẽ khắc phục hiệu quả những hạn chế, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời gian tới.
Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác trong năm 2017 của ngành Tuyên giáo. “Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song công tác tuyên giáo của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã nỗ lực đổi mới, có nhiều tiến bộ, giữ vững mặt trận công tác tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước, kinh tế-xã hội phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.
Mặc dù nhìn nhận công tác tuyên giáo đã đạt những kết quả quan trọng nhưng ông Trần Quốc Vượng cho rằng, vẫn còn một số bất cập, hạn chế, cần tập trung bàn và tìm giải pháp khắc phục.
Cụ thể, việc đổi mới nội dung, phương thực công tác tuyên giáo đã có nét mới nhưng nhìn chung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở bồi dưỡng chính trị cấp tỉnh, huyện còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao.
Đáng chú ý, còn để xảy ra sai sót trong một số chương trình phát thanh truyền hình, một số tờ báo gây tổn hại đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cá biệt, một số phóng viên, cơ quan báo chí còn có biểu hiện tiêu cực, gây bất bình trong xã hội, ảnh hưởng đến thanh danh của báo chí cách mạng.
Công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, mặt trận và đoàn thể trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo chưa được chú trọng đúng mức, dễ dẫn đến những tình huống phức tạp về tư tưởng chính trị, những bức xúc trong xã hội có thể phát sinh.
Việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 9, khóa 11 chưa quyết liệt, hiệu quả như mong muốn, để xảy ra dư luận không tốt về quản lý hoạt động văn hóa.
Cho rằng công tác tuyên giáo có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo niềm tin, đồng thuận trong xã hội trong quá trình phát triển đất nước, ông Trần Quốc Vượng đề nghị ngành Tuyên giáo trong năm 2018 phải tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị.
Thành viên thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu cùng với việc đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, học tập lý luận chính trị, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác tuyên giáo cần phải thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là phải tránh sáo rỗng, lối mòn, xa rời thực tiễn.
Bên cạnh đó, tăng cường chấn chỉnh hoạt động báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống. Có sáng kiến tham mưu nhằm đảm bảo chủ quyền không gian an ninh mạng trên lãnh thổ Việt Nam.
Chủ động thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Có biện pháp bám sát tình hình thực tế, xây dựng lực lượng sắc bén trong đấu tranh, phản bác hiệu quả những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Đặc biệt, cần kịp thời phát hiện và tham mưu cho Đảng giải quyết, xử lý những vấn đề bất hợp lý trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, để các chủ trương, chính sách đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, góp phần tạo môi trường thúc đẩy sáng tạo, tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Liên quan đến việc chủ trương quy hoạch báo chí, theo ông Trần Quốc Vượng, đây là chủ trương rất quan trọng, đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 thông qua nhưng việc triển khai rất chậm, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan của Đảng gương mẫu thực hiện trước, thực hiện nghiêm việc này.
Mạnh Hùng