(Chinhphu.vn) - Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình.
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 3/2, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trải qua 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Chỉ tính trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nước ta đạt 5,9%, thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Năm 2020, bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ tác động mạnh đến nước ta, gây nhiều thiệt hại về kinh tế-xã hội, nhưng đất nước ta đã đạt được những thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Tăng trưởng kinh tế đạt mức 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, được coi là điểm sáng trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những thành tựu to lớn của đất nước ta đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh chính trị là minh chứng thuyết phục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, hợp quy luật khách quan, thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong CAND và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; đồng thời chỉ đạo lực lượng CAND phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT).

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng CAND đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ. Chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy địa phương, thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Nhật Nam