(Chinhphu.vn) - Sáng 16/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2011-2015. Đây là khóa đầu tiên Học viện đào tạo trình độ Đại học.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VGP
Đại tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự khai giảng.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết, ngày 1/3/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 315 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Sau 6 tháng kể từ khi công bố Quyết định thành lập, Học viện đã hoàn thiện hồ sơ mở ngành và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức đào tạo trình độ đào tạo đại học, ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước ngay từ năm học 2014-2015.

Năm học này, Học viện tiếp nhận 154 thí sinh và 9 lưu học sinh Lào đã trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước ở Học viện An ninh nhân dân về đào tạo. Bên cạnh đó, Học viện còn đào tạo 90 học viên sĩ quan về cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở tổng kết 70 năm công tác giáo dục, đào tạo và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Học viện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân”. Cần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ cao về lý luận chính trị, khoa học về xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lãnh đạo chỉ huy.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2014-2015. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Học viện cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phù hợp; xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy định làm việc, quy chế phối hợp. Ngoài ra, cần có kế hoạch phát triến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên và công nhân viên nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Học viện.

Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo làm nền tảng cơ bản để Học viện phát triển bền vững. Nội dung đào tạo cần đổi mới theo hướng tinh giản, cơ bản, hiện đại, chuyên sâu, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và đi thực tế. Chú trọng phối hợp liên kết đào tạo với các học viện, trường, viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài ngành, đặc biệt là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Học viện cần đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên phải gương mẫu, đi đầu. Có cơ chế khuyến khích giảng viên tham gia phong trào dạy giỏi, học viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

Chủ động nghiên cứu, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính cách mạng, tính khoa học, tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bộ trưởng mong muốn mỗi sinh viên của Học viện phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học, xứng đáng là lớp chim đầu đàn cho các thế sinh viên sau này noi theo.

Doãn Tấn