(Chinhphu.vn) - Kiểm toán Nhà nước sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để thẩm định, giám sát hiệu quả hơn việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban KT Trung ương và KTNN tại lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh TTXVN

Ban Kinh tế Trung ương và Kiểm toán Nhà nước vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vào chiều 13/12.

Thỏa thuận hợp tác được hai cơ quan ký kết nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất kiểm định, kiểm toán trong xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương chính sách KTXH của Nhà nước, cũng như phản biện chính sách KTXH.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, một nội dung lớn được hai bên hướng tới là tập hợp và phát huy mạng lưới các chuyên gia kinh tế để phối hợp triển khai nhiệm vụ của cả hai bên. Để thực hiện được việc này, đại diện Kiểm toán Nhà nước và Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ cùng tổ chức các hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực kiểm tra tài chính, ngân sách Nhà nước .

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn kỳ vọng sự phối hợp này sẽ mang lại định hướng tốt hơn cho phía Kiểm toán. Với số lượng nhân viên có hạn, ngành Kiểm toán chỉ có thể đi vào kiểm toán theo trọng tâm, chuyên đề. Chính điều này đặt ra yêu cầu phải có hướng đi phù hợp trong công tác kiểm toán để đảm bảo hiệu quả cao. Vì vậy, sự phối hợp lần này giữa hai cơ quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi giúp Kiểm toán Nhà nước có cái nhìn tốt hơn.

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cũng cho biết sẽ tổ chức xác định chương trình cụ thể hằng năm giữa hai cơ quan để triển khai một cách cụ thể. Hai bên sẽ xây dựng chương trình hợp tác chi tiết để ký kết này sớm đi vào cuộc sống.

Trước đó (14/11), Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng ký thỏa thuận hợp tác với 7 nội dung. Trong đó có nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển KTXH Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế; làm rõ đường lối tiếp tục đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu làm rõ các mối quan hệ trong phát triển KTXH mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2011-2020 đã đề ra. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các đề án, chương trình, dự án lớn thuộc lĩnh vực KTXH mang tính đột phá chiến lược, thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế...

PV