(Chinhphu.vn) - Các trường hợp biến động lao động trong đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như: tăng, giảm lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động cần thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thông tư nêu rõ, các trường hợp được xác định là biến động lao động trong đơn vị là: Tăng lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động; giảm lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động của các đơn vị định kỳ 6 tháng đầu năm và hằng năm để thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc tính từ ngày các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giảm hoặc có kế hoạch giảm từ 100 lao động trở lên phải báo cáo với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016.

Minh Minh