(Chinhphu.vn) – Sáng 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp

Báo cáo nội dung dự thảo Nghị quyết của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tại phiên họp cho biết việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020) về xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.        

Trong dự thảo Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội đã nêu rõ các quan điểm về xây dựng dự thảo Nghị quyết, trong đó tập trung vào các quan điểm: Phù hợp với Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù khác với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc chưa quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, HĐND các cấp của tỉnh. Các cơ chế, chính sách đặc thù phải bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) cho biết Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hoá là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, các giá trị di sản văn hoá, lịch sử được bảo tồn, phát huy; quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc.

Để thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, đa số ý kiến nhất trí cần ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần tạo thuận lợi cho Thanh Hóa trong quá trình thu hút nguồn lực đầu tư, tăng tính đột phá về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa vùng, miền.  

Về thẩm quyền ban hành, Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng căn cứ vào Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hội có thẩm quyền ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Vì vậy, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa là đúng thẩm quyền.

Thường trực Ủy ban TCNS cũng đề nghị việc xây dựng cơ chế cần quán triệt thêm một số nguyên tắc, quan điểm như: Các quy định về chính sách đặc thù cần thể chế hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị  đồng thời phải bảo đảm phù hợp với thực lực, khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, không ảnh hưởng đến vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Cơ chế đặc thù phải gắn với đề cao tính tự lực, tự cường, chủ động, nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, làm tiền đề để giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; quyền hạn phải đi đôi với trách nhiệm cụ thể, nhất là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nguồn lực từ cơ chế đặc thù.

Trên cơ sở nghiên cứu tổng thể các chính sách được đề xuất trong dự thảo Nghị quyết, Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách được đề xuất áp dụng cho Thanh Hóa về cơ bản tương đồng so với các chính sách đặc thù đang áp dụng ở một số địa phương khác mà chưa có cơ chế, chính sách mới tương thích với đặc thù của một tỉnh hội tụ 3 vùng địa lý, chưa thể hiện được vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của miền Trung như Tờ trình đã nêu.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị về lâu dài, cần nghiên cứu toàn diện để có đề xuất mang tính sáng tạo, tránh dập khuôn; chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh đặc thù về kinh tế, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa… để tạo tiền đề cho Thanh Hóa giữ được vị trí là tỉnh có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước và tiếp tục phát triển năng động, bền vững trong những năm tiếp theo.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban TCNS cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến bổ sung để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.

Nguyễn Hoàng