(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị trung ương trên địa bàn phối hợp thực hiện theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thay mặt UBND Thành phố ký, nêu rõ đợt dịch lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại TPHCM và các tỉnh phía nam.

Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CTUBND (gọi tắt là Chỉ thị 17) về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố.

Sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, một số chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khó lường nếu các cơ quan, đơn vị và người dân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Để tận dụng thời gian khi Thành phố giãn cách nhằm kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung ương trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Cụ thể, đề nghị các cơ quan, đơn vị (trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc cấp "Giấy đi đường" (theo mẫu đính kèm tại văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND TP. Hà Nội) cho các trường hợp nêu trên; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

UBND TP. Hà Nội giao Công an Thành phố cùng các sở, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Gia Huy