(Chinhphu.vn) - Ngày 29/2, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ ba xây dựng Chương trình công tác toàn khoá, quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát của BCH nhiệm kỳ 2015-2020.

Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Mục tiêu nhất quán của Chương trình công tác là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố giai đoạn 2016-2020, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc Thành uỷ khoá XV, Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ khoá XVI đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung bám sát Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương bảo đảm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng; quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của tập thể cấp uỷ. Đặc biệt là tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Luật Thủ đô và nhiều văn bản mới của Trung ương.

Theo đó, Bí thư Thành uỷ là người đứng đầu Thành uỷ, chịu trách nhiệm cao nhất trước BCH, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ; cùng BCH, BTV, Thường trực Thành uỷ chịu trách nhiệm trước BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của Thành phố và chịu trách nhiệm trực tiếp về công việc được phân công.

Ngoài trách nhiệm, quyền hạn như quy chế cũ, theo quy chế mới, Bí thư Thành uỷ có trách nhiệm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt theo Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ ở địa phương. Bí thư Thành uỷ chủ trì lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Thành uỷ viên; chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng. Khi cần thiết, Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành uỷ, cán bộ, đảng viên có báo cáo về thực hiện chức năng được giao. Bí thư Thành uỷ đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí của Thành phố; làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định, khối lượng công việc của Thủ đô rất, lớn đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thực hiện, là sức ép lớn đối với hệ thống chính trị của Thành phố. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. “Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương pháp làm việc theo hướng kiên quyết hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và hợp tác chặt chẽ hơn”.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý vấn đề cải cách trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức và nhấn mạnh sự tự giác và gương mẫu chấp hành từ từng đồng chí Thành uỷ viên, phát huy tính công khai dân chủ trong Đảng đi đôi với ký luật kỷ cương.

Điểm lại kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, người đứng đầu Thủ đô cho biết, thu hút đầu tư Hà Nội thuộc hàng đầu trong cả nước, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,6%; tiến độ cấy lúa Xuân cũng như gieo trồng hoa màu vẫn bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm; giá trị xuất khẩu tăng 26,8% so cùng kỳ; các dự án tiếp tục được triển khai bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đặt ra; thị trường trước, trong và sau Tết ổn định; các vấn đề về an sinh xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở đó, các cơ quan, ban, ngành Thành phố sẽ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” tạo những chuyển biến rõ nét về mỹ quan, môi trường đô thị./.

Nguyên Linh