(Chinhphu.vn) - Ngày 27/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII họp kỳ thứ 6 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính - kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn.
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua nghị quyết. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 về Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, cũng như thí điểm xây dựng 2 đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và đang từng bước triển khai.

Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 23/3/2017 của Bộ Chính trị về các Đề án xây dựng đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), với mục tiêu xây dựng mô hình hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh cũng như nhằm khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút đầu tư, hình thành mô hình động lực mới thúc đẩy phát triển đột phá về kinh tế đối với các địa phương, các vùng và cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hoàn thiện Đề án và tham gia xây dựng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Liên quan đến Đề án thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn đã triển khai việc lấy ý kiến của cử tri về vấn đề này.

Theo đó, số cử tri được lấy ý kiến là 30.364/30.959 cử tri.

Số cử tri đồng ý với Đề án là 29.995 người, đạt 98,78% tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến và đạt 96,89% so với tổng số cử tri toàn huyện.

Số cử tri không đồng ý  là 367 người, chiếm 1,19% tổng số cử tri trên địa bàn./.