(Chinhphu.vn) - Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2024.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Hai Bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Các đề tài hợp tác phải thuộc một trong 4 lĩnh vực sau: 1- Lĩnh vực công nghệ thông tin: 2- Lĩnh vực công nghệ sinh học; 3- Lĩnh vực công nghệ khí hậu/ môi trường: 4- Lĩnh vực công nghệ nano. Các đề tài thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác này, các đề tài hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai Bên cùng xem xét tài trợ.

Mỗi đề tài phải được nộp đồng thời cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ phía Hàn Quốc và Việt Nam. Đề tài chỉ nộp cho một phía sẽ không được xem xét.

Về phía Hàn Quốc, thông báo này mở cho các nhà nghiên cứu theo quy định bởi Luật pháp Hàn Quốc. Về phía Việt Nam, thông báo này mở cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

Các sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III và IV.

Thời gian nộp đề xuất là từ ngày 26/3/2021 đến 25/5/2021. Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

04 đề tài sẽ được lựa chọn để MSIT và MOST đồng cấp kinh phí. Các đề tài được lựa chọn sẽ được hai Bên cùng cấp kinh phí trong khả năng tài chính hàng năm của mình.