(Chinhphu.vn) - Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc) đã trao đổi với báo chí về những điểm mới của văn kiện đại hội lần này. Lãnh đạo tỉnh này khẳng định quyết tâm của Vĩnh Phúc đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nhận xét, Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày rất chi tiết, cụ thể. Phải khẳng định rằng có rất nhiều điểm mới trong các văn kiện. Trước hết, nhìn vào quá trình, Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kế thừa những giá trị cũ, phát huy những điểm mới trên cơ sở nghiên cứu khoa học rất bài bản, với 60 cuộc hội thảo, 50 đoàn đi khảo sát thực tế và 80 báo cáo đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, trải qua 30 lần chỉnh lý.

Đại biểu Lê Duy Thành, đoàn Vĩnh Phúc, trao đổi thông tin bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Ngoài 5 thành tố mang tính truyền thống của Đại hội XII thì trong chủ đề đại hội lần này đề cập rất sâu, rất cụ thể về ý chí, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong môi trường hòa bình, ổn định.

Điểm mới nữa là Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này khẳng định rất rõ vị thế của đất nước ta, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “chúng ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay”. Điều này được minh chứng bằng rất nhiều số liệu cụ thể, sự kiện cụ thể và con người cụ thể của đất nước ta trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Việc xác định đó làm tiền đề, chỗ dựa và điều kiện cơ bản để chúng ta bước vào một nhiệm kỳ mới với tâm thế mới, niềm tin mới và quyết tâm mới.

Văn kiện Đại hội lần này xác định rất rõ mục tiêu, trong đó đáng chú ý là ngoài xây dựng, chỉnh đốn Đảng, còn đề cập rất sâu đến việc xây dựng cả hệ thống chính trị, củng cố lòng tin, nhất là xây dựng ý chí, khát vọng đổi mới, vươn lên không chỉ của Đảng, của cả dân tộc mà còn của mỗi con người Việt Nam chúng ta.

Đồng chí Lê Duy Thành bày tỏ tâm đắc với nội dung được đề cập sâu trong Báo cáo lần này là xác định những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội XII, có thể nâng lên tầm lý luận của Đảng, lý luận cách mạng trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, để thật sự “lấy dân làm gốc”.

Đó chính là thước đo soi chiếu các chính sách, quan điểm, chủ trương. Tất cả đều xuất phát từ nhân dân và lấy nhân dân làm mục tiêu để phấn đấu, để phục vụ và ý kiến của dân là sự kiểm chứng cho mọi chính sách.

“Tôi tin tưởng rằng văn kiện Đại hội lần này sẽ là kim chỉ nam soi sáng cho sự phát triển trong 5 năm tới”, đồng chí Lê Duy Thành bày tỏ.

Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc phân tích, Báo cáo chính trị cũng đề cập đến rất nhiều điểm mới, trong đó có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá, có tình kế thừa cao.

Nếu so sánh, văn kiện Đại hội XII đã xác định 3 đột phá, văn kiện Đại hội XIII có kế thừa cũng xác định 3 khâu đột phá.

Thứ nhất là đột phá về thể chế, cơ chế chính sách. Thứ hai là đột phá về hạ tầng. Thứ ba là đột phá về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Lê Duy Thành cho biết, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các đột phá của Trung ương vào thực tế của tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đột phá thứ nhất là về cơ chế, chính sách, phải nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực và thu hút đầu tư, tạo nguồn lực mới, động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đột phá thứ hai là về hạ tầng. Vĩnh Phúc không đầu tư dàn trải mà sẽ tập trung xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, có bản sắc. Theo đó, sẽ chỉnh trang lại những đô thị hiện có và xây dựng nông thôn mới, lựa chọn một số điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đột phá thứ ba là công tác cán bộ. Lãnh đạo tỉnh tập trung vào việc nâng cao nhận thức tư tưởng, hun đúc ý chí khát vọng trong đội ngũ cán bộ, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ.

“Chúng tôi đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả đầu ra và lấy sản phẩm cụ thể để đánh giá cán bộ. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc”, đại biểu Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Huy Thắng