(Chinhphu.vn) - Để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp trong việc tra cứu cũng như thực hiện các nội dung liên quan đến khám sức khỏe, nhất là trong thời điểm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Y tế tổng hợp danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên toàn quốc tính đến ngày 31/12/2020.

Ảnh minh họa
Danh sách gồm 24 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế bộ, ngành và danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Bộ Y tế cho biết, trong những năm qua, Bộ Y tế là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều thông tư hướng dẫn về lĩnh vực khám sức khỏe như khám sức khỏe đi học, đi làm; khám sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài; khám sức khỏe lái xe; khám sức khỏe thuyền viên...

Theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các thông tư hướng dẫn, việc quản lý, tiếp nhận công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của các đơn vị cũng như việc kiểm tra, giám sát hoạt động khám sức khỏe đã phân cấp theo thẩm quyền quản lý, Bộ Y tế đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn các vụ, cục, đơn vị trực thuộc thông báo danh sách tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi khi cần tra cứu hoặc liên hệ.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền chủ động định kỳ tra cứu danh sách các cơ sở thực hiện khám sức khỏe (KSK) trên website của: Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh); Bộ Công an (Cục Y tế); Bộ Giao thông vận tải; sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời cập nhật các cơ sở công bố đủ điều kiện thực hiện KSK theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện KSK thuộc thẩm quyền quản lý; chỉ đạo bộ phận thực hiện KSK nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật hướng dẫn liên quan đến công tác khám và cấp giấy KSK; chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra của đơn vị.

Chỉ đạo đơn vị đầu mối thuộc thẩm quyền có trách nhiệm tổng hợp, rà soát và thường xuyên cập nhật các thay đổi về danh sách cơ sở thực hiện KSK trên website của đơn vị và nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác KSK nói chung và các văn bản hướng dẫn về kiểm soát, sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 khi thực hiện KSK có yếu tố nước ngoài; định kỳ hằng năm báo cáo thông tin về KSK về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vào ngày 15/1 của năm sau và khi có yêu cầu.

Địa phương phải thường xuyên cập nhật danh sách cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn

Bộ Y tế yêu cầu sở y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp, rà soát và thường xuyên cập nhật các thay đổi về danh sách cơ sở thực hiện KSK trên địa bàn (kể cả các đơn vị Trung ương và y tế bộ, ngành đóng trên địa bàn) lên website của sở y tế và nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác KSK nói chung và các văn bản hướng dẫn về kiểm soát, sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 khi thực hiện KSK có yếu tố nước ngoài; định kỳ hằng năm báo cáo thông tin về KSK về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vào ngày 15/1 của năm sau và khi có yêu cầu đột xuất.

Bộ Y tế đề nghị bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế bộ, ngành tăng cường quản lý công tác KSK và cấp giấy KSK, kiểm tra, thanh tra công tác KSK và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về KSK như giấy KSK giả, cấp giấy KSK khi không có người khám…; gửi thông báo đến sở uy tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở đóng trụ sở về việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện KSK để sở y tế cập nhật chung trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng năm báo cáo thông tin về KSK về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vào ngày 15/1 của năm sau và khi có yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tuệ Văn