(Chinhphu.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn-Hà Nội.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi nội dung tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0041/GP-NHNN ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và Khoản c Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-NH5 ngày 13/11/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội như sau: Vốn điều lệ: 9.485 đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này là hơn 8.800 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung sửa đổi vốn điều lệ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0041/GP-NHNN ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Quyết định số 214/QĐ-NH5 ngày 13/11/1993 của Thống đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội tăng vốn điều lệ  về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Đồng thời, Điều 1 Quyết định số 1983/QĐ-NHNN ngày 02/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Minh Minh