(Chinhphu.vn) - Các đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang được thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, đối với công tác cổ phần hóa, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty này. Hội đồng thành viên của Tập đoàn cũng đã thông qua phương án cổ phần hóa EVNGENCO2, báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cấp trên.
Cùng với đó, Tập đoàn đã tập trung thực hiện các thủ tục liên quan để xác định giá trị doanh nghiệp Tổng công ty Phát điện 1 và thủ tục để thoái vốn tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh tái cơ cấu theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Đặc biệt, trong bố cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, EVN đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống dịch bệnh và hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Tập đoàn cũng tiến hành rà soát những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các quy định của pháp luật trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp, gửi báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo Quyết định 852/QĐ-TTg và các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 
Trong đó,tập trung vào số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các thủ tục để chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021 – 2025.
Đồng thời hoàn thiện, trình Hội đồng thành viên Tập đoàn Đề án tách bạch về mô hình tổ chức giữa khâu phân phối điện và khâu kinh doanh bán lẻ điện của các Tổng công ty Điện lực; thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty phát điện 1 và 2 theo kế hoạch.
Toàn Thắng