(Chinhphu.vn) - Việc liên doanh, liên kết nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, dịch vụ được giao và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ Nhà nước giao.


Hội trường Thống Nhất
Hội trường Thống Nhất thực hiện liên doanh, liên kết trong việc tổ chức hội nghị, văn phòng, trưng bày hàng hóa, sản phẩm; kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và không sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh bất động sản. Việc liên doanh, liên kết này phù hợp với quy định tại Quyết định số 709/QĐ-VPCP ngày 14/6/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Việc liên doanh, liên kết nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng tài sản công, đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, dịch vụ được giao và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ Nhà nước giao.

Trong việc liên kết này, đối tác liên doanh, liên kết chịu trách nhiệm sử dụng tài sản liên doanh, liên kết theo đúng mục đích sử dụng, có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng và sửa chữa nhà trong quá trình sử dụng.

Liên doanh, liên kết được sử dụng lao động của Hội trường Thống Nhất (nếu lao động đáp ứng yêu cầu và được sự đồng ý của các bên tham gia liên doanh, liên kết). Quyền lợi của các cá nhân của đơn vị tham gia trong liên doanh, liên kết được đảm bảo đầy đủ đúng như người trong liên doanh.

Phối hợp với Hội trường Thống Nhất thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại khu vực liên doanh, liên kết; cùng với Hội trường Thống Nhất kiểm soát việc quản lý, sử dụng khu nhà trong hoạt động liên doanh, liên kết; cử người tham gia vào hoạt động của liên doanh, liên kết.

Thời gian thực hiện liên doanh, liên kết là 10 năm.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu trở thành đối tác của Hội trường Thống Nhất xin mời xem chi tiết Thông báoPhụ lục.