(Chinhphu.vn) - Đại biểu quân đội tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh, để toàn lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã dành cho Báo Điện tử Chính phủ cuộc trao đổi ngay tại Đại hội.

Chính sách quốc phòng-an ninh trong giai đoạn tới được Văn kiện trình Đại hội XIII xác định xây dựng quân đội Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thiếu tướng đánh giá thế nào về mục tiêu đã đề ra?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định rất rõ mục tiêu và lộ trình đến năm 2025, xây dựng quân đội cơ bản hoàn thành về tổ chức tinh, gọn, mạnh và đến năm 2030, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đó một số quân, binh chủng hiện đại. Và từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, vững mạnh.

Trên tinh thần đó, chắc chắn toàn quân sẽ quán triệt sâu sắc các văn kiện, tư tưởng của Đảng về xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân đội sẽ tiếp tục quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động một cách chi tiết, với nhiều mục tiêu và lộ trình cụ thể để triển khai trong toàn quân, xây dựng quân đội chính quy, hiện đại theo tinh thần Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung lãnh đạo quân đội và các lực lượng chức năng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Quân đội ta có vai trò rất quan trọng trong chiến tranh, trong thời bình, vai trò của quân đội trở thành lực lượng nòng cốt, chỗ dựa của nhân dân ngày càng phát huy mạnh mẽ. Trong thời gian tới, quân đội quyết tâm và có những định hướng ra sao để giúp dân trong thời bình?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Trong bất luận tình huống nào, quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Quân đội luôn chủ động nắm, dự báo các tình hình chiến lược cho Đảng, luôn là lực lượng toàn quốc giúp toàn dân trong khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và dịch bệnh, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chắc chắn trong tương lai, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ sát cánh cùng với nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và sẵn sàng cùng với nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh - coi đây là nhiệm vụ chính trị trong thời bình của quân đội.

Quân đội luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, gian khó, hiểm nguy, cùng nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng có thể chia sẻ những cảm nhận của mình trên cương vị là đại biểu quân đội tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong những ngày toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Đại hội?

Trung tướng Trịnh Văn Quyết: Chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu mà Đảng ta đã dành được qua 35 năm đổi mới, nhất là nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và toàn diện tất cả các lĩnh vực trong thập kỷ tới.

Sau Đại hội, phát huy những kết quả, thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị mình, trên các cương vị công tác, chúng tôi sẽ chỉ đạo tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Tiếp tục củng cố chặt chẽ đoàn kết trong nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Nhật Nam