(Chinhphu.vn) – Họp báo trong nước, quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, chiều 21/1.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chủ trì họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1/2021, khai mạc chính thức vào ngày 26/1/2021; dự kiến bế mạc vào sáng 2/2/2021.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thông tin về Đại hội. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển; với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế-Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính thông tin về số lượng đại biểu tham dự Đại hội là 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Tại buổi Họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế đã đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề liên quan đến nội dung Đại hội như: Điểm khác biệt trong công tác tổ chức, phục vụ Đại hội trong tình hình dịch bệnh COVID-19; các điểm mới trong công tác xây dựng Đảng; công tác nhân sự, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII…

Hải Liên