(Chinhphu.vn) - Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ sẽ có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới, có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội khóa 17.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về 2 nội dung, đó là Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố (Chương trình hành động) và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo (Nghị quyết)...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, BCH Đảng bộ Thành phố đã tổ chức 3 hội nghị thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Hai nội dung trình BCH lần này sẽ là căn cứ để toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị Hà Nội thực hiện trong suốt nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo.

Về Chương trình hành động, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến, trong đó lưu ý nội dung của chương trình phải bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các điểm mới được nêu tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đồng thời phải gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ Thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy và tình hình thực tiễn.

Chương trình hành động phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi… để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với những nguyên tắc nêu trên, các đại biểu cần tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo để bảo đảm Chương trình hành động khi ban hành phải xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô, đúng với thực tiễn của thành phố và khả thi trong thực hiện.

Đối với Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cần xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ là “công việc then chốt của then chốt, quyết định thành bại của mọi công việc”.

Với vai trò là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với vị trí là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là trước tình hình thực tiễn hiện nay với nhiều việc khó, việc mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải xứng tầm.

Với quyết tâm xây dựng một nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới, dự thảo Nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị BCH, nhất là bí thư, cấp ủy các địa phương, từ thực tiễn phong phú ở cơ sở, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quá trình nghiên cứu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ Hà Nội, các quy định của pháp luật… sẽ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực để hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi.

Các đại biểu cần tập trung vào các nội dung trọng tâm, như phạm vi, đối tượng, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và việc tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 97 của Quốc hội và Nghị định 32 của Chính phủ gắn với việc đổi mới công tác cán bộ.

Gia Huy