(Chinhphu.vn) - Với 445/451 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vào chiều 19/6.

Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết quyết nghị việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND thành phố và UBND thành phố. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là UBND quận. Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng là UBND phường. Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 1/7/2021cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

HĐND thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của chính quyền địa phương cấp dưới; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của thành phố, trong đó bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trung hạn và hằng năm của quận và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của phường. Thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quận, phường. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố ở quận, phường; giám sát hoạt động của UBND quận, phường, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận…

Nghị quyết cũng quyết nghị những vấn đề cụ thể về: UBND, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND quận; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường;…

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu rõ: HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù tại thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Nghị quyết này và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư theo quy định của pháp luật...

Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với thành phố Đà Nẵng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng quy định tại Nghị quyết này; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

Quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động của UBND quận, UBND phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo, chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường; trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận; hướng dẫn việc xử lý kiến nghị của HĐND Thành phố về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Hoàng Thắng