(Chinhphu.vn) - “Các nhà kinh tế học từng nói cái vốn để phát triển không chỉ là tài nguyên, tiền bạc mà vốn để phát triển còn là sự đồng thuận chính trị và ổn định chính trị’. Đó là khẳng định của TS. Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III, khi nói về bài học lấy dân làm gốc và các quan điểm phát triển được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội.

Khát vọng phát triển đất nước thể hiện ý Đảng-lòng dân

TS. Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: VGP/Thế Phong

Chia sẻ với Báo điện tử Chính phủ về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, TS. Nguyễn Văn Hào cho rằng Đại hội lần này có nhiều điểm nhấn mới, thể hiện ngay chủ đề của Đại hội là ‘tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước’.

Trong đó, nội dung ‘tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh’ là điểm mới mà chúng ta thấy rất rõ. Nó thể hiện nhận thức  mới của Đảng ta. Đảng có mạnh thì hệ thống chính trị mới mạnh và hệ thống chính trị mạnh thì Đảng mới mạnh. Đây là mối quan hệ biện chứng.

Trong khi đó việc ‘khơi dậy khát vọng phát triển đất nước’ cũng là điểm mới mà chưa đại hội nào nói một cách sâu đậm như Đại hội lần này. Theo TS Hào, khát vọng phát triển đất nước là mong muốn, kỳ vọng hàng nghìn đời nay của dân tộc ta.

Ông dẫn chứng, ngày xưa câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư’ khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc. Trong thời kỳ chống Mỹ, chúng ta ‘Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai’. Điều này khẳng định đất nước ta luôn khát vọng độc lập, vươn lên.

Tại kỳ Đại hội lần này, khát vọng phát triển đất nước trở thành nội dung trọng yếu, thể hiện ý Đảng, lòng dân, mong muốn khơi dậy tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí độc lập tự cường của toàn thể nhân dân để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển trong thời kỳ mới.

Một nội dung khác mà TS. Hào tâm đắc là Đảng nhấn mạnh cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định ‘Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay’.

Có thể nói thành tựu 35 năm đổi mới để lại cho chúng ta rất nhiều điều quý giá. Thế và lực của Việt Nam bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Niềm tin của xã hội, đặc biệt là sự ổn định chính trị xã hội được củng cố, tăng cường. Đất nước có ổn định thì mới có điều kiện phát triển và thu hút được nguồn lực đầu tư từ nước ngoài. “Các nhà kinh tế học từng nói cái vốn để phát triển không chỉ là tài nguyên, tiền bạc mà vốn để phát triển còn là sự đồng thuận chính trị và ổn định chính trị’.

Không chỉ chính trị ổn định mà đất nước chúng ta còn thắng lợi trên các mặt trận  kinh tế, ngoại giao, quốc phòng. Năm 2020 rất nhiều nước trên thế giới tăng trường âm, nhưng Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 2,91%; đặc biệt là công cuộc đấu tranh phòng chống dịch COVID-19 thành công, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ lẫn nhau của người dân. Đây chính là cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế.

Vai trò của nhân dân

Phân tích thêm về công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII, TS. Nguyễn Văn Hào cho rằng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này có nhiều điểm mà chúng ta cần phải chú ý.

Thứ nhất, trước đây chúng ta nói xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đến Đại hội XII bổ sung xây dựng Đảng về đạo đức, Đại hội XIII bổ sung thêm xây dựng Đảng về cán bộ. Như vậy nói một cách đầy đủ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Đây cũng là phản ánh nhận thức của Đảng ta.

“Tôi cho rằng công tác cán bộ là vấn đề then chốt, bao trùm lên tất cả. Đảng có đội ngũ cán bộ tốt mới có điều kiện hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn; ngược lại có đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh. Chính đội ngũ cán bộ hoạch định đường lối chính sách nhưng đồng thời cũng là những người quyết định trong tổ chức thực hiện”, TS. Hào chia sẻ.

Đồng thời khẳng định chính đội ngũ cán bộ, chất lượng cán bộ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tổ chức Đảng và tổ chức hệ thống chính trị. Cán bộ là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và chính đội ngũ cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể và nhân dân.

Nhân dân nhìn nhận, đánh giá về Đảng chủ yếu trên hai khía cạnh: Một là đảng có đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn hay không? Thứ hai, căn cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng có thực sự trong sạch, vững mạnh, tiên phong, có thực sự là công bộc của dân hay không? Bản chất của Đảng, hình ảnh của Đảng, uy tín của Đảng chủ yếu phụ thuộc vào hai khía cạnh trên. Cho nên lần này trong phương châm xây dựng Đảng, Đảng đã đưa vấn đề cán bộ vào là đúng đắn, phù hợp và thể hiện được kỳ vọng của cán bộ, đảng viên.  

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng nêu ra tại Đại hội lần này còn có điểm mới đó là bổ sung thêm phương châm về công tác dân vận.  Trước đây chúng ta thường nói ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’ thì Đại hội lần này chúng ta bổ sung ‘dân giám sát, dân thụ hưởng’.

“Đây là nhận thức mới. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra bài học dân là gốc. Nhân dân là gốc rễ của mọi cuộc cách mạng. Quan điểm này rất đúng, đúng trong cả lý luận và thực tiễn về vai trò của của của nhân dân”, TS Hào nói.

TS. Hào phân tích, nhân dân chính là những người làm ra mọi giá trị của cải vật chất để nuôi sống xã hội. Nhân dân chính là động lực và lực lượng của mọi cuộc cách mạng và cách mạng phải hướng tới. Không có cuộc cách mạng xã hội nào mà thiếu vắng vai trò của nhân dân. Nhân dân cũng là tác giả của các giá trị văn hóa, tinh thần. Lấy dân làm gốc là quan điểm rất đúng đắn và phải đáp ứng lợi ích thiết thực và nguyện vọng chân chính của nhân dân gắn với phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’.

“Có thể nói những gì liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, liên quan đến lợi ích của nhân dân thì phải công khai cho nhân dân biết, dân bàn. Khi tư tưởng đã thông thì người dân mới làm, làm thực sự và có quyền thụ hưởng, đó là nguyên tắc. Để nhân dân được thụ hưởng thì Đảng phải làm rất nhiều việc. Đây là cái mới”, TS Hào phân tích.

Thứ ba, Đại hội lần này khẳng định Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. TS Hào nhìn nhận trên thực tế trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát là thành tựu nổi bật nhất. Những con số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu ‘lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy’. Đây là xu thế. Chúng ta càng làm mạnh, càng công khai thì nhân dân và cán bộ, đảng viên càng tin tưởng, đó là bài học rất quý giá. TS. Hào kỳ vọng nhiệm kỳ XIII này, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, làm sao để trên ‘nóng’ dưới cũng ‘nóng’.

Ngoài các nội dung trên, tại Đại hội lần này, TS. Hào cũng mong muốn Đảng sẽ xây dựng được cơ chế bảo vệ, sử dụng người tài. Có cơ chế để thu hút, sử dụng, phát huy người tài, bảo vệ những người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

Thế Phong