(Chinhphu.vn)- Trong 90 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng trong suốt các thời kỳ, giai đoạn cách mạng.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định điều này khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020) tổ chức ngày 11/10 tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ...

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. 

Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (tức Hongkong, Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. 

Từ đó đến nay, qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ những người làm công tác tổ chức của Đảng qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần vào những chiến công to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Để ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định trong 90 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng trong suốt các thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của ngành đã góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng những chiến sĩ cộng sản kiên trung đã trọn đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ, trong đó có những cán bộ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Về nhiệm vụ trong những năm tới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng có nhiều thuận lợi nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 

Kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhất là các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII, bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Thứ hai, tập trung xây dựng ngành, xây dựng hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp “Đoàn kết - Trung thành - Trung thực - Gương mẫu - Trong sáng - Tinh thông - Chuyên nghiệp”.

Thứ ba tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình cách mạng mới.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Thay mặt thế hệ lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Văn Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nhấn mạnh thế hệ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày nay cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, bản lĩnh vững vàng, sức mạnh đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 (theo TTXVN)