(Chinhphu.v) – Cùng với việc thực hiện, hoàn thiện tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tiêu chí “dân thụ hưởng”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chiều 15/3. Ảnh: VGP/Đình Nam

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chiều 15/3, để góp ý Hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện (Hướng dẫn) và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 (Kế hoạch) đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dưng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Thực hiện hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân. Ảnh: VGP/Đình Nam

Nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khơi dậy sức sáng tạo, nguồn lực trong nhân dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm lại đến quyền làm chủ của nhân dân…

Việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm, động viên nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với nhiệm vụ chính trị được phân công.

Căn cứ vào chương trình công tác năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, bộ, ngành; dự kiến diễn ra vào quý II/2021, nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW; từ đó kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện, hoàn thiện tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tiêu chí “dân thụ hưởng”. Vì vậy, các cơ quan, ban cán sự Đảng, Chính phủ, bộ, ngành phải rà soát tổng thể lại chính sách thuế, bảo hiểm, các định hướng đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... theo đúng định hướng chủ nghĩa xã hội, để người dân được thụ hưởng thành tựu phát triển.

Phó Thủ tướng nêu rõ cần xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên làm mất dân chủ cơ sở hoặc ban hành các văn bản làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, tăng cường, xử lý nghiêm theo quy định những người lợi dụng quy chế dân chủ, làm mất ổn định chính trị-xã hội.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Đình Nam

Để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, Hướng dẫn đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền nhưng cần gắn với cơ chế tạo điều kiện để cho các tổ chức, hội hợp pháp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để hoạt động thuận lợi.

Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, các bộ, ngành rà soát lại toàn bộ văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng và văn kiện Đại hội Đảng các cấp; thực hiện đầy đủ những nội dung liên quan đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung và thực hiện quy chế dân chủ nói riêng, trong đó chú trọng đến tiêu chí “nhân dân thụ hưởng”.

Đình Nam