(Chinhphu.vn) - Trường hợp con của người có công với cách mạng đã hy sinh, từ trần (nay mới được công nhận) có khó khăn về nhà ở thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội, mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các hình thức hỗ trợ khác căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Căn cứ ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng đã hy sinh, từ trần nay mới được công nhận như sau:

Trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống đến ngày 18/2/2000 (ngày Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở có hiệu lực thi hành) và đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định nêu trên và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996  về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg.

Trường hợp thân nhân không thuộc diện nêu trên thì thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Trường hợp thân nhân là con có khó khăn về nhà ở thì được ưu tiên trong công việc hỗ trợ cải thiện nhà ở như: Được mua nhà ở xã hội, được mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các hình thức hỗ trợ khác căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân