(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm. Theo đó, vào các năm tròn năm (15, 25, 35...) chỉ tổ chức nội bộ, không tổ chức mít tinh kỷ niệm.

 Lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực - Ảnh mang tính chất minh họa

Văn bản này nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm với tinh thần gọn nhẹ, giảm tần suất, quy mô tổ chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc khi tiến hành các hình thức tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, không hình thức, phô trương, lãng phí.

Đồng thời, cần lựa chọn hoạt động có nội dung sâu sắc, hướng các hoạt động tới việc nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, lựa chọn biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các đơn vị, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ về thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

Bộ cũng yêu cầu việc sử dụng nguồn kinh phí phải đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành, huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, đoàn thể, hạn chế sử dụng kinh phí từ ngân sách.

Thanh Hoài