(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, đánh giá các chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Ngân hàng Nhà nước đề nghị rà soát các Chương trình tín dụng đang triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó có Chương trình cho vay đối với hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả của Chương trình và nhu cầu của người dân về chính sách hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão, lụt tại khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai chính sách cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về giải pháp nâng mức cho vay, kéo dài thời gian thực hiện; đánh giá khả năng mở rộng đối tượng hoặc kết hợp các Chương trình cho vay nhà ở khác phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.