(Chinhphu.vn) - Đây là cách đánh giá mới, được thực hiện hằng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay.
Ảnh minh họa

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, UBND TPHCM đã ban hành quy định đánh giá, phân loại cán bộ hằng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết quả đánh giá, phân loại này là căn cứ để tăng thu nhập hằng quý đối với CBCCVC và cũng là căn cứ để đánh giá, phân loại thi đua, là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

UBND TPHCM đưa ra 3 nhóm tiêu chí để đánh giá, phân loại, gồm: Ý thức tổ chức, kỷ luật, phẩm chất đạo đức (tối đa 20 điểm); năng lực, kỹ năng (tối đa 30 điểm) và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tối đa 50 điểm).

Như vậy, nhóm tiêu chí về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được chú trọng. Trong đó, CBCCVC hoàn thành từ 90-100% công việc đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng mới được đạt điểm tối đa của nhóm tiêu chí này (là 50 điểm). Trường hợp hoàn thành dưới 50% nhiệm vụ được giao sẽ bị 0 điểm.

Kết quả chấm điểm sẽ phân loại CBCCVC thành 4 nhóm, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 80-100 điểm); hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 65 đến dưới 80 điểm); hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (từ 50 đến dưới 65 điểm) và không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm). CBCCVC bị kỷ luật trong quý sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức nghỉ từ 22 ngày làm việc trở lên trong quý (vì ốm đau, nghỉ phép...) thì mức xếp loại của quý đó tối đa là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Trường hợp đặc biệt do lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định.

UBND TPHCM yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hằng quý phải chính xác, khách quan; không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ kết quả đánh giá, phân loại nêu trên, TPHCM sẽ chi thu nhập tăng thêm đối với CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong đó, CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa theo Nghị quyết 03/2018 (năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần; năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần). CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thu nhập theo mức tối đa là 80% của trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(theo Báo SGGP)