(Chinhphu.vn) - Công tác tuyên truyền góp phần làm cho đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử, nắm vững và thực hiện đúng các nội dung quy định của pháp luật về bầu cử…

Cử tri thôn Nà Mỏ, thị trấn Nà Hang bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Tuyên Quang
Ngày 5/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương nêu rõ, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng tham gia vào các cơ quan Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đề cập yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh, công tác tuyên truyền góp phần làm cho đồng bào dân tộc thiểu số thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền làm cho cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số nắm vững và thực hiện đúng các nội dung quy định của pháp luật về bầu cử, nhất là các điểm mới về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND...

Công tác tuyên truyền cũng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục giới thiệu, hiệp thương về các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, các ứng cử viên ứng cử ở vùng dân tộc thiểu số, các quy định về vận động bầu cử trên thực tế và qua các phương tiện thông tin đại chúng; phê phán, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử, việc khiếu nại, tố cáo xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; những hành vi vi phạm pháp luật về quyền dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết, cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tập trung hướng về cơ sở, phù hợp với đặc điểm tổ chức bầu cử ở vùng này, đặc biệt chú trọng tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm sống, tiếng nói, chữ viết của đồng bào...

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các thông tin pháp luật có liên quan như Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Nhà nước, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Các cơ quan cần tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, trách nhiệm cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là các ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, ứng cử viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ứng cử viên là người dân tộc rất ít người, ứng cử viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn...