(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm tốt chức năng hướng dẫn, phối hợp, thẩm định, kiểm tra tình hình thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Thời gian qua, việc thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (Đề án) đã đạt được những kết quả tích cực. Đã hoàn thành, nghiệm thu cấp Nhà nước 17 dự án (đạt 39%), 14 dự án đang triển khai (có 5 dự án chuẩn bị nghiệm thu) trong tổng số 43 nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định từ năm 2006 đến nay.

Tuy vậy, việc triển khai các nhiệm vụ, dự án vẫn chậm; bố trí vốn cho các dự án vẫn khó khăn; mục tiêu, hiệu quả của một số dự án chưa rõ nét; việc xây dựng và thẩm định các dự án giai đoạn 2013 - 2020 rất chậm; sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan và địa phương chưa tốt, việc trao đổi và chia sẻ các kết quả điều tra còn nhiều hạn chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tập trung làm tốt chức năng hướng dẫn, phối hợp, thẩm định, kiểm tra tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí vốn cho một số nhiệm vụ, dự án đang thực hiện ở giai đoạn I và các dự án mới triển khai.

Hàng tháng, các Bộ, ngành chủ trì phải báo cáo tình hình thực hiện dự án với Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương rà soát lại mục tiêu, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, làm rõ bức tranh chung về tiềm năng tài nguyên, hiện trạng môi trường biển của đất nước, xác định rõ mục tiêu điều tra gắn với thời gian hoàn thành cụ thể; làm rõ những đối tượng, khu vực nào cần ưu tiên điều tra thêm, kết quả và sản phẩm điều tra.

Các Bộ, ngành, địa phương có biển khẩn trương tổng kết, đánh giá các kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển từ trước đến nay, báo cáo Ban Chỉ đạo để chuẩn bị xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế giao nộp, chia sẻ, cung cấp, khai thác thông tin dữ liệu nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò tài nguyên và đánh giá hiện trạng môi trường biển.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước cần phát huy vai trò chủ động, tích cực hơn nữa trong việc theo dõi, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan chủ trì dự án; tăng cường công tác kiểm tra thực địa, công tác văn phòng, giám sát và đánh giá chất lượng điều tra cơ bản.

Phan Hiển