(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP. Hà Nội.

Theo Nghị định, mỗi Ban thuộc HĐND TP. Hà Nội có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách (Ủy viên chuyên trách). Ủy viên chuyên trách do Thường trực HĐND TP. Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.

Chức danh Ủy viên chuyên trách tại các Ban thuộc HĐND TP. Hà Nội được xác định như sau: Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa-Xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

Tiêu chuẩn Ủy viên chuyên trách

Nghị định quy định Ủy viên chuyên trách là đại biểu HĐND TP. Hà Nội đương nhiệm; có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi Ban thuộc HĐND Thành phố; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban thuộc HĐND Thành phố.

Các Ủy viên chuyên trách được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức; được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương Nhi