(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP quyết nghị phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) ký ngày 15/7/2020.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư trên.

Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Chí Kiên