(Chinhphu.vn) – Chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc V.S.G tại Bình Thuận đề nghị được hướng dẫn việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 và Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

"… Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí.

....

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 22% (từ ngày 1/1/2016 là 20%)".

"1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

....

6. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2014 thực hiện theo các quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm 2014".

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ năm 2014, Chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc V.S.G tại Bình Thuận thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 22% theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Thu Hằng

Từ khóa: thu nhập doanh nghiệp , quyền sử dụng đất , doanh nghiệp , thuế , bất động sản