(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Hoàn (hoantrancct@...) hỏi: Theo quy định hiện hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá thì tại cơ quan, đơn vị, người lãnh đạo có trách nhiệm như thế nào để đảm bảo vấn đề này được thực hiện nghiêm tại cơ quan, đơn vị?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời ông Hoàn như sau:

Theo quy định tại Điều 6 và Điều 14  Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có các trách nhiệm và quyền sau:

Trách nhiệm: Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Quyền: Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

Chinhphu.vn