(Chinhphu.vn) - Bà Tạ Thị Phúc đang làm kế toán tại Ban quản lý chợ huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai. Đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác.

Bà Phúc hỏi, đơn vị bà có được chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức làm việc trong Ban quản lý chợ theo hàng tháng với hệ số thu nhập không quá 1,0 lần hay không? Hay chi trả vào cuối năm tài chính?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo thông tin bà cung cấp, cơ quan là đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên, do vậy việc chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nghị định số 141/2016/NĐ-CP):

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước khác (nếu có) theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: trích tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

- Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm của đơn vị;

- Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật;

- Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Do đó, cuối năm trường hợp có chênh lệch thu chi thường xuyên, sau khi trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp thì đơn vị được sử dụng để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập để chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích tối đa 3 lần quỹ tiền lương).

Đơn vị chi trả thu nhập tăng thêm cho các bộ công chức, viên chức làm việc trong Ban quản lý chợ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: thu nhập tăng thêm