(Chinhphu.vn) – Trường hợp cam kết tín dụng mà nhà thầu cung cấp không đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc liên hệ với ngân hàng để xác minh. Bên cạnh đó, cam kết tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng.

Công ty cổ phần kỹ thuật Nhân Thịnh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống đấu thầu như sau:

Liên danh nhà thầu A dự thầu công trình X (đấu thầu qua mạng), trong hồ sơ E-HSMT yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu, bên mời thầu yêu cầu “Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 2,2 tỷ đồng".

Liên danh nhà thầu A gồm Công ty B và Công ty C. Trong hồ sơ E-HSDT, đối với phần yêu cầu này liên danh A nộp hồ sơ gồm: Công ty B có hợp đồng hạng mức tín dụng 3 tỷ đồng gần hết thời hạn so với thời điểm mở thầu, còn công ty C nộp thư cam kết tín dụng (thư cam kết có điều kiện) có 1,43 tỷ đồng.

Sau khi mở thầu, bên mời thầu sợ năng lực tài chính của liên danh A không đảm bảo theo yêu cầu, nên yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của liên danh A với yêu cầu làm rõ số dư hợp đồng hạn mức tín dụng 3 tỷ đồng của Công ty B.

Sau khi nhận được yêu cầu làm rõ, liên danh nhà thầu A đã thay đổi các tài liệu khác mà không làm rõ số dư hợp đồng hạng mức 3 tỷ đồng trên.

Căn cứ Khoản 5, Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Điểm a, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định về hành vi gian lận trong đấu thầu thì bên mời thầu phải tiến hành xử lý liên danh A theo quy định của Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đối với hành vi này. Đồng thời xem lại tư cách liên danh nhà thầu này trong việc tham gia đấu thầu công trình trên.

Công ty cổ phần kỹ thuật Nhân Thịnh hỏi, Công ty hiểu và lập luận như vậy có đúng theo quy định pháp luật hiện hành không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.3 Mẫu số 03 Chương IV Mẫu E-HSMT xây lắp một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị quy định trong E-HSMT.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 7 của Mẫu số 03 nêu trên, trường hợp trong E-HSDT, nhà thầu nộp kèm bản scan cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 2.3 trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu và không phải kê khai thông tin theo quy định tại Mẫu số 14 và Mẫu số 15.

Theo đó, việc xem xét nội dung nguồn lực tài chính thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Trường hợp cam kết tín dụng mà nhà thầu cung cấp không đủ rõ để xác định khả năng đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc liên hệ với ngân hàng để xác minh. Bên cạnh đó, cam kết tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng.

Chinhphu.vn